Realizácia záhrady

Po schválení projektu následuje vlastná realizacia. Vedúci realizačného týmu Vám môže (podľa dohody) na konci každého pracovného dňa alebo pracovného úseku  predložiť k podpisu dodací list, kde budú uvedené práce, které sa za tento deň, alebo úsek urobili. Ak budete požadovať nejaké dodatečné práce nad rámec schváleného rozpočtu, budou pripísané do objednávky a prejednájú sa detaili s investorom. Po ich odsúhlasení sa uskutoční ich realizácia.
Dalšie údržbové práce potom realizujeme po vzájemnej dohode. Môžete si vybrať ich rozsah V prípade záujmu o n ovú záhradu, ale s nedostatatkom finančných prostiedkov, nemusíte zúfať. Záhradu nie je nutné vytvárať celú naraz, je možné ju realizovať po částiach (na etapy). Napríklad prvný rok vymodelujeme terén a uskutočníme jeho zatravnenie a až nasledujúci rok zapracujeme do záhrady plochy výsadieb či drevené stavby. Technologický postup pre založenie záhrady

Postup práce a platieb

 • Platba prvej zálohy pri podpísaní zmluvy
 • Vyčištenie pozemku od burín a odpadu
 • Obrobenie pôdy a jemné terénníe úpravy
 • Prípadné doplnenie kompostových substrátov a úprava pôdných vlastností
 • Vymeranie záhonov a pevných plôch
 • Hnojenie substráty, výmena pôdy např. v miestach výsadby vresovištných alebo kyslomilných rastlín
 • Úprava povrchu záhonov
 • Platba druhej zálohy na nákup rastlinného materiálu
 • Rozmiestnenie rastlín na miesta výsadby
 • Odsúhlasenie rozmiestnenia rastlín zákazníkom, prípadné drobné korekcie
 • Výsadba rastlín
 • Osadenie oporných drevených kolov
 • Mulčovanie kôrou, alebo štrkom alebo iným ozdobným kameňom
 • Ošetrenie vysadených rastlíin a úprava povrchu záhonu
 • Odovzdanie záhradného diela a zaplatenie doplatku
 • Záruka 12 mesiacov štandartnée
 • Záruka 24 mesiacov (iba v prípade celoročnej údržby vykonávanej našou firmou)

Orientačné ceny sadových úprav záhrady

Cena samotnej záhrady závisí na mnohých rozdielných faktoroch a vytvára sa prakticky už od samotnej projekcie. Záleží na investorovi, čo všetko bude chcieť na svojej záhrade vytvoriť. Dôležité je tiež, či investor svoju záhradu chce vysadiť naraz, alebo si chce realizáciu rozložit do jednotlivých etáp, – do jednotlivých, po sebe nasledujúcich rokov (toto je treba riešiť (zadať už na úrovni tvorby projektovej dokumentácie).
Okrem prvkov ako je napr. skalka, jazierko či závlaha sa na výslednej cene významnou mierou podiela  kvalita rastlinného materiálu (vek a velikosť vysadzovaných rastlin určuje výslednú cenu).

 • Súčasťou zmlouvy je rozpočet s pevne danou čiastkou.
 • Konečná čiastka vychádza zo skutočnosti (skutočná výsadbová veľkosť rastlín, množstvo použitého pomocného materiálu…)
 • Ponúkame iba kvalitné rastliny od preverených dodavateľou.
 • Poskytujeme záruku 12 mesiacov na vysadené rastliny.
 • Zabezpečíme Vám pravidelnú údržbu Vašej záhrady.